40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

Nhà đầu tư

Chỉ số tài chính

1,663 tỷ VND
Chỉ tiêu doanh thu 2018
37 tỷ VND
Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 2018
186 người
Số lượng nhân sự
Nhà đầu tư

Tài liệu tài chính

Scroll to top

Thông tin mới