40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên 2018

TH07 19, 2018
Sáng ngày 06/07/2018 vừa qua, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – Descon đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Niên khoá Tài chính 2017 tại lầu 12, toà nhà HB, số 406 Ung Văn Khiêm phường 25 quận Bình Thạnh. Đại hội được tổ chức theo nghị quyết số 78a/2018/NQ-HĐQT ngày 17/5/2018, có sự tham gia của:
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – Descon
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – Descon
- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – Descon
- Cùng các Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – Descon đại diện hợp pháp cho 31,259,294 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87.81% trên tổng số 35,600,000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Mở đầu Đại hội, ông Châu Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày “Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị” và “Báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018”. Qua đó, trong năm 2017, Descon đã đạt Tổng doanh thu 1,445 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 111.423 tỷ đồng. Định hướng hoạt động trong năm 2018, Descon đặt chỉ tiêu doanh thu 1,663 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế sẽ là 29.5 tỷ đồng.
Ông cho biết năm 2018, với mục tiêu Cải tiến và Minh bạch, Descon đã và đang thực hiện những quyết định liên quan đến tái cơ cấu hệ thống nhân sự, cách quản lý dự án, kiểm soát đầu tư, kiểm soát dòng tài chính một cách đồng bộ và hiệu quả hơn. Công nghệ 4.0 đang có những ảnh hưởng lớn tới ngành xây dựng thế giới và cả Việt Nam. Để kịp hội nhập và phát triển, Descon đã sớm nhận biết được tầm quan trọng của việc không ngừng cải tiến, đó đồng thời cũng lời tôn chỉ hoạt động của Descon “Innovative Construction Solution since 1976”. 
Cũng trong buổi Đại hội, các Cổ đông đã tiến hành biểu quyết với tỉ lệ tán thành cao, thông qua các nội dung sau:
- Báo cáo Quản trị Công ty
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo Ban Kiểm soát
- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2017
- Báo cáo Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2018
- Tờ trình huỷ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ
- Tờ trình về việc niêm yết Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tờ trìn về việc phân phối lợi nhuận
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài khoá 2018
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT
- Tờ trình về việc Thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
- Tờ trình về việc phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Bên cạnh đó, các Cổ đông cũng đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS với kết quả như sau:
- Bầu cử 5 thành viên HĐQT gồm: Ông Châu Anh Tuấn, ông Đỗ Danh Chí, bà Nguyễn Thị Hải Nam (Thành viên HĐQT độc lập), ông Trần Nguyên Huân (Thành viên HĐQT độc lập) và bà Đỗ Tú Anh.
- Bầu cử 3 thành viên BKS gồm: Bà Bùi Thọ Quỳnh Hương, bà Dương Thị Bích Hồng và ông Dương Đình Khôi.
Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12h30 cùng ngày, với báo cáo và kế hoạch minh bạch, rõ ràng trong năm 2017 và những năm sắp tới, hơn ai hết Descon thấu hiểu rằng tất cả các Quý cổ đông đang trông chờ sự bức phá từ phía Ban Lãnh đạo. Điều này cũng chính là mục tiêu mà Descon luôn mong muốn và chắc chắn sẽ đạt được trong năm tài chính sắp tới.

Các tin khác

Scroll to top

Thông tin mới