innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Nhà đầu tư

DESCON

Coming Soon

DESCON

Coming Soon

Các chỉ số tài chính

2.500 tỷ VND

Chỉ tiêu doanh thu 2016

61.5 tỷ VND

Chỉ tiêu lợi nhuận 2016

228 người

Số lượng nhân sự

Chỉ số tăng trưởng

A- / A-2

Cổ phiếu Descon - DDC

Coming Soon

Ebitda 2015

Coming Soon

Tài liệu tài chính